Beschrijving data en bestanden

De geleverde bestanden bevatten een update van de postcode en afgeleide kaarten voor 2019 en van de gemeentelijke- en 4-cijferige postcoderelatietabel; tevens is een bevolkingsbestand per 4-cijferige postcodegebieden toegevoegd.

In 2020 zijn er geen nieuwe postcodegebieden bijgekomen; het aantal postcodegebieden is verminderd tot 4070. Ook zijn kleine aanpassingen in de woonplaatsgrenzen verwerkt.

Het aantal gemeenten is in 2019 door samenvoeging van vooral Friese gemeenten teruggebracht van 380 tot 355 gemeenten. Dat is in 2020 nog steeds de situatie.

De gemeentelijke relatietabel bevat alle Nederlandse gemeenten met naam en nummer met alle afgeleide standaard gebiedsindelingen van het CBS en Iris International. Daarnaast is de Amster­damse Code met toestemming van Dans (Data Archiving and Networked Services) toegevoegd. Vroeger hield het CBS alle standaard gebiedsindelingen bij. Het is echter geble­ken dat het CBS een aantal van die standaardgebieden niet meer bijhoudt. Dit heeft onder meer betrekking op de Ce­bu­co-gebieden, de verschillende gezond­heids­regio’s, de nodale gebieden en de twee woning­markt­gebieden woon31 en woon46. Ook de EGG’s en Kantongerechts­gebieden worden niet meer door het CBS bijgehouden. Wij hebben getracht deze informatie zoveel mogelijk toch te achter­halen en op te nemen in onze gemeen­telijke- en postcoderelatietabel.

Op verzoek hebben wij nog een gebiedsindeling extra opgenomen. Naast de Gezondheids­regio­­-indeling WZV (Wet Ziekenhuis Voorzieningen), bij ons bekend als de GZ2-indeling), is de Deelregio­kaart met 78 gebieden ook opgenomen; nu bekend onder de naam GZ3-indeling. Ondanks het feit dat de wet niet meer van toepassing is sinds 2006 wordt deze beide indelingen graag gebruikt voor (epide­miologisch) onderzoek.

De laatste jaren zijn er wel nieuwe kaarten bijgekomen: de regio-indeling van de Kamers van Koophandel, de regionale indeling en van de veiligheidsgebieden. Deze zijn er dit jaar ook weer bij. Een veiligheidsregio is een gebied waarin de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en be­strijding van crises en rampen. De indeling van de veiligheidsregio’s komt overeen met die van de oude politieregio’s. Er is inmiddels ook een nieuwe arbeidsmarkt­regio­kaart met 35 gebieden waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven.

Eerder is er ook een nieuwe kaartindeling bijgekomen, namelijk de Zorgkantorenkaart. Deze indeling in Zorgkantoren berust op de uitvoering van de Algemene wet Bijzondere Ziekte­kosten (AWBZ). Vanaf 2013 telt Nederland 32 Zorgkantoren. Elk Zorgkantoor voert de AWBZ uit in een aantal gemeenten of een bepaalde regio. Al deze kaarten zijn in de lijst opgenomen.

De volledige lijst van standaardgebiedsindelingen zijn, waarbij die gebieden die wel door het CBS worden bijgehouden, zijn gekenmerkt met een ‘*’:

Label file id omschrijving
Gemcode* : gem de gemeenten
ABMR* : abm de arbeidsmarktregio’s van gemeenten en UWV
Arron* : arr de arrondissementsrechtbanken
Brandw : brw de brandweergebieden (heet nu Veiligheidsgebieden)
Cebuco : ceb de Cebuco-gebieden
cbt : cbt de uitgebreide cebuco-subgebieden
corop* : cor de Corop-gebieden
coropp* : de Corop-subgebieden
EGG : egg de EGG kaart
Ggd* : ggd de GGD Nederland regio kaart
gezreg1 : gz1 de gezondheidsregio’s 1981
gezreg2 : gz2 de gezondheidsregio’s 1987
gezreg3 : gz3 de gezondheidsregio’s 2001 (WZV deelregio’s)
KamervK* : kvk de gebieden van de Kamer van Koophandel
Kanton : kan de kantongerechtgebieden
kieskring : kkr de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen
landbgb* : lb1 de landbouwgebieden
landbgr* : lb2 de groepen van landbouwgebieden
landd* : lbd de landsdelen
nodaal : nod de nodale regio’s
nuts1* : de nuts1 gebieden
nuts2* : de nuts2 gebieden
nuts3* : de nuts3 gebieden
polreg* : pol de politieregio’s
provc* : pro de provincies
reg* : reg de regionale indeling
ressort* : res de ressorten (rechtsgebieden)
rpa* : rpa de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening
toer : toe de toeristische gebieden
veiligh* : vhd de veiligheidsgebieden
verkeersg : vkg de verkeersgebieden
woon31 : w31 de woningmarktgebieden (31)
woon46 : w46 de woningmarktgebieden (46)
wgr* : wgr de samenwerkingsgebieden
wpl* : wpl de woonplaatsgebieden
A’damse Code : de Amsterdamse Code
Zorgkant* : zkt de zorgkantorenkaart

De gebieden met een ‘*’ zijn aangemaakt op basis van de regionale tabellen van het CBS. De overige kaarten, gebaseerd op de gemeentelijke indeling, worden samengesteld op basis van informatie van betrokkenen/derden. De gegevens zijn gebaseerd op de uitgifte van januari 2017 en voor de postcodegebieden aangepast aan de situatie van de postcodegebieden van 1 januari 2018.

Van de relaties zijn kaarten gemaakt. Zij zijn allemaal gebaseerd op de 4-cijferige postcodekaart van Iris International en de door het Ministerie verstrekte gemeen­te­kaart.

De PC4 kaart heeft 70k segmenten in TAB en Shape formaat. De generalisaties zijn uitgevoerd op een bandbreedte van respectievelijk 5 en 40 meter.

Voor alle kaarten versies zijn alle afgeleide kaarten aangemaakt, in totaal 37 kaarten voor de Rijksdriehoekmeting, het Nederlands Nationale Systeem en de LatLon kaarten in het WGS84 formaat voor ArcView (Shape) en MapInfo (TAB).

De bevolkingsgegevens voor de postcodegebieden per 1 januari van dit jaar zijn door het CBS ver­strekt met als peildatum 1 januari 2017.

2019#pc4 :  de 4-cijferige postcodekaart
2019#pc3 :  de 3-cijferige postcodekaart
2019#pc2 :  de 2-cijferige postcodekaart
2019#pc1 :  de 1-cijferige postcodekaart
2019#abm :    de arbeidsmarktregio’s
2019#arr :    de arrondissementsrechtbankenkaart
2019#brw :   de brandweergebiedenkaart (hetzelfde als de Veiligheidskaart)
2019#ceb : de Cebucokaart
2019#cbt :  de uitgebreide Cebucokaart
2019#cor :  de Coropkaart
2019#egg :  de EGG kaart
2019#gem :  de gemeentekaart
2019#ggd :  de GGD Nederland regio kaart
2019#gz1 :  de gezondheidsregio’s 1981
2019#gz2 :  de gezondheidsregio’s 1987
2019#gz3 :  de gezondheidsregio’s 2001 (WVZ deelregio’s)
2019#kan :  de kantongerechtgebieden
2019#kkr :  de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen
2019#kvk :  de Kamer van Koophandelgebieden
2019#lb1 :  de landbouwgebiedenkaart
2019#lb2 :  de groepen van landbouwgebieden kaart
2019#lbd :  de landbouwgebieden kaart
2019#nod :  de nodale regiokaart
2019#pro :  de provinciekaart
2019#reg :  de regionale kaart
2019#res :  de ressortenkaart
2019#rpa :  de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening
2019#toe :  de toeristische gebiedenkaart
2019#tgr :  de toeristgroepen gebiedenkaart
2019#vhd :  de veiligheidsgebiedenkaart
2019#vkg :  de verkeersgebiedenkaart
2019#w31 :  de woningmarktgebiedenkaart (31)
2019#w46 :  de woningmarktgebiedenkaart (46)
2019#wgr :  de woningmarktgebiedenkaart
2019#wpl :  de woonplaatsenkaart
2019#zktl :  de zorgkantorenkaart

Het # symbool verwijst naar het type kaart en bestand:
‘ ‘:   de kaart met RDM coördinaten;
g:    de kaart volgend het Nederlands Nationaal Systeem;
w:   de kaart met LatLon coördinaten volgens het WGS 84 formaat;
l:     de bestanden met labels van de gebieden;
1:    kaart op basis van de pc4 kaart met 180k segmenten
7:    kaart op basis van de pc4 kaart met 70k segmenten
b:    kaart op basis van de pc4 kaart met 900k segmenten;

Data_bev_2019: de bevolking in leeftijdsgroepen van 5 jaar; peildatum 1 november 2017 met daarin het aantal mannen in leeftijdsgroepen van 5 jaar; het aantal vrouwen in leeftijdsgroepen van 5 jaar, de bevolking, aantal mannen en vrouwen per postcodegebied, het aantal huishoudens verdeeld over enkele groepen , en het aan­tal westerse en niet-westerse allochtonen. Peildatum 1 november 2017.

De databestanden met bevolkingsgegevens zijn afkomstig van de StatLine gegevens van het CBS. De data zijn aselect op 5-tallen afgerond.

zie ook: postcode 4 kaart van Nederland

Postcode 4 data set

Wat u mischien ook leuk vind