4 pc data en bestanden

De bestanden bevatten een update van de postcode en afgeleide kaarten voor 2023 en van de gemeentelijke- en 4-cijferige postcoderelatietabel; tevens is een bevolkingsbestand per 4-cijferige postcodegebieden toegevoegd.

In 2023 is het aantal postcodegebieden 4066.

Gemeenten en postcode 4

Het aantal gemeenten is in 2023 door gemeentelijke herindeling teruggebracht tot 342. In 2022 waren er nog 345 gemeenten. In 1994 starten wij met het leveren van digitale kaarten. Toen had waren in Nederland nog 636 gemeenten.

De gemeentelijke relatietabel bevat alle Nederlandse gemeenten met naam en nummer met alle afgeleide standaard gebiedsindelingen van het CBS en Iris International. Daarnaast is de Amster­damse Code met toestemming van Dans (Data Archiving and Networked Services) toegevoegd. Vroeger hield het CBS alle standaard gebiedsindelingen bij. Het is echter geble­ken dat het CBS een aantal van die standaardgebieden niet meer bijhoudt. Dit heeft onder meer betrekking op de Ce­bu­co-gebieden, de verschillende gezond­heids­regio’s, de nodale gebieden en de twee woning­markt­gebieden woon31 en woon46. Ook de EGG’s en Kantongerechts­gebieden worden niet meer door het CBS bijgehouden. Wij hebben getracht deze informatie zoveel mogelijk toch te achter­halen en op te nemen in onze gemeen­telijke- en postcoderelatietabel.

Op verzoek hebben wij nog een gebiedsindeling extra opgenomen. Naast de Gezondheids­regio­­-indeling WZV (Wet Ziekenhuis Voorzieningen), bij ons bekend als de GZ2-indeling), is de Deelregio­kaart met 78 gebieden ook opgenomen; nu bekend onder de naam GZ3-indeling. Ondanks het feit dat de wet niet meer van toepassing is sinds 2006 wordt deze beide indelingen graag gebruikt voor (epide­miologisch) onderzoek.

De laatste jaren zijn er wel nieuwe kaarten bijgekomen: de regio-indeling van de Kamers van Koophandel, de regionale indeling en van de veiligheidsgebieden. Deze zijn er dit jaar ook weer bij. Een veiligheidsregio is een gebied waarin de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en be­strijding van crises en rampen. De indeling van de veiligheidsregio’s komt overeen met die van de oude politieregio’s. Er is inmiddels ook een nieuwe arbeidsmarkt­regio­kaart met 35 gebieden waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven.

Eerder is er ook een nieuwe kaartindeling bijgekomen, namelijk de Zorgkantorenkaart. Deze indeling in Zorgkantoren berust op de uitvoering van de Algemene wet Bijzondere Ziekte­kosten (AWBZ). Vanaf 2013 telt Nederland 32 Zorgkantoren. Elk Zorgkantoor voert de AWBZ uit in een aantal gemeenten of een bepaalde regio. Al deze kaarten zijn in de lijst opgenomen.

Gebiedsindeling Nederland

De volledige lijst van standaardgebiedsindelingen zijn, waarbij die gebieden die wel door het CBS worden bijgehouden, zijn gekenmerkt met een ‘*’:

Label file id omschrijving
Gemcode* : gem de gemeenten
ABMR* : abm de arbeidsmarktregio’s van gemeenten en UWV
Arron* : arr de arrondissementsrechtbanken
Brandw : brw de brandweergebieden (heet nu Veiligheidsgebieden)
Cebuco : ceb de Cebuco-gebieden
cbt : cbt de uitgebreide cebuco-subgebieden
corop* : cor de Corop-gebieden
coropp* : de Corop-subgebieden
EGG : egg de EGG kaart
Ggd* : ggd de GGD Nederland regio kaart
gezreg1 : gz1 de gezondheidsregio’s 1981
gezreg2 : gz2 de gezondheidsregio’s 1987
gezreg3 : gz3 de gezondheidsregio’s 2001 (WZV deelregio’s)
KamervK* : kvk de gebieden van de Kamer van Koophandel
Kanton : kan de kantongerechtgebieden
kieskring : kkr de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen
landbgb* : lb1 de landbouwgebieden
landbgr* : lb2 de groepen van landbouwgebieden
landd* : lbd de landsdelen
nodaal : nod de nodale regio’s
nuts1* : de nuts1 gebieden
nuts2* : de nuts2 gebieden
nuts3* : de nuts3 gebieden
polreg* : pol de politieregio’s
provc* : pro de provincies
reg* : reg de regionale indeling
ressort* : res de ressorten (rechtsgebieden)
rpa* : rpa de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening
toer : toe de toeristische gebieden
veiligh* : vhd de veiligheidsgebieden
verkeersg : vkg de verkeersgebieden
woon31 : w31 de woningmarktgebieden (31)
woon46 : w46 de woningmarktgebieden (46)
wgr* : wgr de samenwerkingsgebieden
wpl* : wpl de woonplaatsgebieden
A’damse Code : de Amsterdamse Code
Zorgkant* : zkt de zorgkantorenkaart

De gebieden met een ‘*’ zijn aangemaakt op basis van de regionale tabellen van het CBS. De overige kaarten, gebaseerd op de gemeentelijke indeling, worden samengesteld op basis van informatie van betrokkenen/derden.

Van de relaties zijn kaarten gemaakt. Zij zijn allemaal gebaseerd op de 4-cijferige postcodekaart van Iris International en de door het Ministerie verstrekte gemeen­te­kaart.

De PC4 kaart heeft 70k segmenten in TAB en Shape formaat. De generalisaties zijn uitgevoerd op een bandbreedte van respectievelijk 5 en 40 meter.

Voor alle kaarten versies zijn alle afgeleide kaarten aangemaakt, in totaal 37 kaarten voor de Rijksdriehoekmeting, het Nederlands Nationale Systeem en de LatLon kaarten in het WGS84 formaat voor ArcView (Shape) en MapInfo (TAB).

De bevolkingsgegevens voor de postcodegebieden per 1 januari van dit jaar zijn door het CBS ver­strekt.

2023#pc4 :  de 4-cijferige postcodekaart
2023#pc3 :  de 3-cijferige postcodekaart
2023#pc2 :  de 2-cijferige postcodekaart
2023#pc1 :  de 1-cijferige postcodekaart
2023#abm :    de arbeidsmarktregio’s
2023#arr :    de arrondissementsrechtbankenkaart
2023#brw :   de brandweergebiedenkaart (hetzelfde als de Veiligheidskaart)
2023#ceb : de Cebucokaart
2023#cbt :  de uitgebreide Cebucokaart
2023#cor :  de Coropkaart
2023#egg :  de EGG kaart
2023#gem :  de gemeentekaart
2023#ggd :  de GGD Nederland regio kaart
2023#gz1 :  de gezondheidsregio’s 1981
2023#gz2 :  de gezondheidsregio’s 1987
2023#gz3 :  de gezondheidsregio’s 2001 (WVZ deelregio’s)
2023#kan :  de kantongerechtgebieden
2023#kkr :  de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen
2023#kvk :  de Kamer van Koophandelgebieden
2023#lb1 :  de landbouwgebiedenkaart
2023#lb2 :  de groepen van landbouwgebieden kaart
2023#lbd :  de landbouwgebieden kaart
2023#nod :  de nodale regiokaart
2023#pro :  de provinciekaart
2023#reg :  de regionale kaart
2023#res :  de ressortenkaart
2023#rpa :  de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening
2023#toe :  de toeristische gebiedenkaart
2023#tgr :  de toeristgroepen gebiedenkaart
2023#vhd :  de veiligheidsgebiedenkaart
2023#vkg :  de verkeersgebiedenkaart
2023#w31 :  de woningmarktgebiedenkaart (31)
2023#w46 :  de woningmarktgebiedenkaart (46)
2023#wgr :  de woningmarktgebiedenkaart
2023#wpl :  de woonplaatsenkaart
2023#zktl :  de zorgkantorenkaart

Het # symbool verwijst naar het type kaart en bestand:
‘ ‘:   de kaart met RDM coördinaten;
g:    de kaart volgend het Nederlands Nationaal Systeem;
w:   de kaart met LatLon coördinaten volgens het WGS 84 formaat;
l:     de bestanden met labels van de gebieden;
1:    kaart op basis van de pc4 kaart met 180k segmenten
7:    kaart op basis van de pc4 kaart met 70k segmenten
b:    kaart op basis van de pc4 kaart met 900k segmenten;

Data_bev_2022: de bevolking in leeftijdsgroepen van 5 jaar; met daarin het aantal mannen in leeftijdsgroepen van 5 jaar; het aantal vrouwen in leeftijdsgroepen van 5 jaar, de bevolking, aantal mannen en vrouwen per postcodegebied, het aantal huishoudens verdeeld over enkele groepen , en het aan­tal westerse en niet-westerse allochtonen. Peildatum 1 november 2022.

De databestanden met bevolkingsgegevens zijn afkomstig van de StatLine gegevens van het CBS. De data zijn aselect op 5-tallen afgerond.

zie ook: postcode 4 kaart van Nederland

Postcode 4 data set

Wat u mischien ook leuk vind